PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(2): 303-315

Prevention of SARS-COV-2 coronavirus spread at the Auschwitz-Birkenau State Museum in Poland. The most visited Memorial site in the world during the COVID-19 pandemic / Zapobieganie rozprzestrzenianiu się kpronawirusa SARS-COV-2 w Państwowym Muzeum Auschw
[ ]

A Wawrzyk, D Rybitwa, P Cywiński, R Pióro, M Łobacz

ABSTRACT
INTRODUCTION. At the Auschwitz-Birkenau State Museum (A-BSM) actions have been undertaken to effectively protect employees and minimise risk of SARS-CoV-2 coronavirus spreading from the beginning of the COVID-19 epidemic.
AIM OF THE ARTICLE. The aim was to present the actions, instructions and procedures introduced at the A-BSM to provide information how to deal with pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus in institutions taking care of cultural heritage before and after closure of the Museum for visitors and after reopening.
MATERIALS AND METHODS. The described activities were developed at the Museum by a specially established Expert Team.
RESULTS. Groups of employees and places in which they were most exposed to contact with visitors and, as a consequence, at the highest risk of getting infected, were characterised. The employees were provided with personal protective equipment, and at the Museum site, devices essential for maintaining the microbiological cleanliness of the rooms, were placed. In the next stage, instructions and procedures for particular groups of employees were prepared. Visitors were educated about the need of taking precautions and were allowed to disinfect in several places at the Memorial Site. Steps to reduce attendance at this time has also been taken.
Procedures for employees of the A-BSM were developed in such way that they can also be used after reopening of the Museum for visitors.
CONCLUSIONS. The actions which ensured the microbiological safety of the A-BSM employees, brought satisfying results. In more than 21 days after closing of the Museum for visitors, no cases of SARS-CoV-2 infection or COVID-19 were found among employees, despite a very high threat.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Od początku epidemii COVID-19 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B) podejmowano działania mające na celu skuteczną ochronę pracowników i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
CEL PRACY. Celem było przedstawienie działań, instrukcji i procedur zastosowanych w PMA-B, aby przekazać informacje, w jaki sposób można postępować w sytuacji pandemii wywołanej koronawirusem SARSCoV-2 w jednostkach dbających o dziedzictwo kulturowe przed i po zamknięciu Muzeum dla odwiedzających oraz po ponownym otwarciu.
MATERIAŁY I METODY. Opisane działania były opracowywane w Muzeum przez specjalnie powołany Zespół Ekspertów.
WYNIKI. Scharakteryzowano grupy pracowników i miejsca, w których są oni najbardziej narażeni na kontakt z odwiedzającymi, a w konsekwencji obarczeni największym ryzykiem zakażenia. Zaopatrzono pracowników w środki ochrony osobistej, a na terenie Muzeum umieszczono urządzenia służące do utrzymania czystości mikrobiologicznej pomieszczeń. Sporządzono instrukcję i procedury postępowania dla poszczególnych grup pracowników. Odwiedzających edukowano o konieczności zachowania środków ostrożności i umożliwiono dezynfekcję w kilku miejscach na terenie Miejsca Pamięci. Muzeum podjęło również kroki w celu zmniejszenia frekwencji w tym czasie. Procedury postępowania dla pracowników PMAB zostały opracowane w taki sposób, aby można było je wykorzystać również po przywróceniu ruchu odwiedzających.
WNIOSKI. Wdrożone w PMA-B działania, zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne pracowników przyniosły bardzo dobre rezultaty, tj. po ponad 21 dniach od zamknięcia Muzeum dla odwiedzających, nie stwierdzono żadnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ani zachorowania na COVID-19, mimo bardzo dużego zagrożenia.

Liczba pobrań: 1164