PDF

Epidemiological review 2020, 74(3): 398-405

Measles in Poland in 2018 / Odra w Polsce w 2018 roku
[ ]

J Bogusz, E Augustynowicz, I Paradowska-Stankiewicz

ABSTRACT
INTRODUCTION. Since 1998 Poland has endorsed measles elimination programme which is coordinated by the World Health Organization (WHO). To accomplish measles elimination in the country, achievement of vaccination coverage at 95% in the population is needed, as is the monitoring of the epidemiological situation, i.e.: reporting on cases suspected of measles and conducting laboratory diagnostics in WHO Reference Laboratory.
Polish Reference Laboratory is located at the Department of Virology NIPH-NIH.
OBJECTIVES. The aim of the article is to analyze the epidemiological situation of measles in Poland in 2018 with presenting the measles vaccination coverage and the progress of the measles elimination programme in Poland.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of measles in Poland was analyzed on the basis of the case-based questionnaires of cases suspected of measles sent to NIPH-NIH by the Sanitary and Epidemiological Stations, data from the publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2018” and “Vaccinations in Poland in 2018”.
RESULTS. In 2018, 359 cases of measles were notified to the surveillance system in Poland (incidence 2.94 per 100 000 population). The highest incidence was observed in the age 1 and was estimated at 4.06 per 100 000 population. Out of all cases, 209 (58.2%) were hospitalized. No fatal cases due to the measles were reported.
In 2018 the maintenance of high vaccination coverage among children aged 2 and 12 years old was observed - from 92.9% to 99.3% (primary vaccination, children born in 2008-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster vaccination, children born in 2005-2010).
CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles in 2018 in comparison with the situation in 2017, has deteriorated. This was a trend in throughout Europe.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Odra od 1998 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii NIZP-PZH.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena współczynników epidemiologicznych odry w Polsce w 2018 r. z uwzględnieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”.
WYNIKI. W 2018 r. zarejestrowano w Polsce 359 zachorowań na odrę (zapadalność 2,94 na 100 000). U najmłodszych dzieci w 1. roku życia, odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 4,06 na 100 000. Hospitalizowano 209 chorych (58,2%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. W 2018 r. utrzymywał się wysoki stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat, od 92,9% do 99,3% (szczepienie podstawowe, roczniki 2008-2016) oraz od 92,4% do 97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2005-2010).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Współczynniki epidemiologiczne odry w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 uległy pogorszeniu. Był to trend obserwowany w całej Europie.

Downloads: 96