PDF

Przegląd epidemiologiczny 2022, 76(1): 19-28

How sex and gender matter in infectious diseases – outcomes of the first Polish conference „A woman in an infectious diseases circle” / Dlaczego płeć ma znaczenie w chorobach zakaźnych – podsumowanie pierwszej ogólnopolskiej
[ ]

JD Kowalska, B Matłosz, S Przychodzeń, K Pogoda, A Horban, M Rosińska

ABSTRACT
Occurrence of infectious disease in a woman is an interdisciplinary area of medicine. The common problem of lower recruitment of women to clinical trials leads to the necessity to rely in clinical practice on the exchange of practical experiences, specialist consultations and individualization of treatment.
As the COVID-19 pandemic shows, there is a close relationship between infectious diseases and civilization diseases. People suffering from chronic diseases are both more susceptible to infection and the more severe course of an infectious disease. On the other hand, infection may accelerate or initiate the onset of a noncommunicable disease. Women, especially those living with HIV, are a group with an underestimated risk of high blood pressure or some cancers. Therefore, one of the main goals of the conference is to break the stereotypes of thinking about health, in which gender is the main determinant of some screening tests.
Late presentation of women to medical care is a significant problem that is of great importance in the diagnosis and treatment of both communicable and non-communicable diseases. Women put family and professional responsibilities in the first place, and they are known to downplay their own health problems. It leads to the diagnosis of cardiovascular diseases or cancer at the stage of advanced changes, limiting the possibilities of effective therapy. Understanding gender attributed differences in the etiology and epidemiology of diseases allows for the improvement of patient care, as well as determines the right direction of reforms in the area of healthcare. It is essential to build models of care based on an interdisciplinary and patient-centered approach, with broad support from both stakeholders and NGOs. Each contact of the patient with the health care system should be seen as an opportunity for screening both in the area of civilization diseases, women’s health, and infectious diseases corresponding to her lifestyle.

STRESZCZENIE
Choroba zakaźna u kobiety to zagadnienie interdyscyplinarne. Powszechny problem niższej rekrutacji kobiet do badań klinicznych prowadzi do konieczności bazowania, w praktyce klinicznej, na wymianie doświadczeń́ praktycznych, konsultacjach specjalistycznych oraz indywidualizacji leczenia.
Jak pokazuje pandemia COVID-19, istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami zakaźnymi, a cywilizacyjnymi.
Osoby cierpiące na choroby przewlekłe są zarówno bardziej podatne na zakażenie, jak i cięższy przebieg choroby zakaźnej. Z drugiej strony, zakażenie może przyspieszyć lub zainicjować wystąpienie choroby niezakaźnej.
Kobiety, zwłaszcza żyjące z HIV, są̨ grupą o niedoszacowanym ryzyku nadciśnienia, czy też niektórych nowotworów. Dlatego też, jednym z głównych celów konferencji jest przełamywanie stereotypów myślenia o zdrowiu, w którym płeć jest główną determinantą wykonywania niektórych badań przesiewowych.
Istotnym problemem, mającym duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu zarówno chorób infekcyjnych jak i cywilizacyjnych, jest późne zgłaszanie się kobiet do lekarza. Kobiety na pierwszym miejscu stawiają obowiązki rodzinne czy zawodowe, a problemy zdrowotne bagatelizują lub odsuwają na dalszy plan z powodu braku czasu. 
Prowadzi to do rozpoznawania chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów na etapie zaawansowanych zmian ograniczając możliwości skutecznej terapii. Zrozumienie różnic w etiologii i epidemiologii chorób w zależności od płci pozwala na poprawę opieki nad pacjentkami, jak również warunkuje właściwy kierunek zmian w obszarze ochrony zdrowia. Rozwiązania systemowe powinny uwzględniać, omówioną w niniejszym artykule, specyfikę roli społecznej i zawodowej kobiety w Polsce. Niezbędne jest budowanie modeli opieki opartych na interdyscyplinarnym i skoncentrowanym na pacjencie podejściu, przy szerokim wsparciu zarówno ze strony interesariuszy, jak i organizacji pozarządowych. Każdy kontakt pacjentki z systemem opieki zdrowotnej powinien być wykorzystany jako szansa na skrining zarówno w obszarze chorób cywilizacyjnych, zdrowia kobiety, jak ich chorób zakaźnych odpowiadających jej trybowi życia.

 

Liczba pobrań: 400