PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(4): 499-509

Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2017 / Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2017 roku
[ ]

W Kitowska, M Milczarek, M Sadkowska-Todys

ABSTRACT
OBJECTIVE. To assess the epidemiological situation of giardiasis in Poland in 2017.
MATERIAL AND METHOD. The assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland was carried out on the basis of the results of the analysis of data from the annual bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland”, information from forms on individual cases provided by PSSE employees through the Epidemiological Case Reporting System (SRWE), information on outbreaks transferred by PSSE employees through the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE), as well as data on deaths from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. This is the first epidemiological report on giardiasis in Poland published in the epidemiological Chronicle. The number of new giardiasis cases registered in Poland in 2017 was 1 229 cases, incidence rate 3.2 per 100 000 population. Compared to previous years, the number of registered cases decreased. There were no deaths. Hospitalizations accounted for around 24.5% of all cases. All giardiasis cases met the criteria for the definition of a confirmed case. In 2017, there were 4 outbreaks of giardiasis.
CONCLUSIONS. The long-term decline in the number of cases and incidence in Poland indicates an improvement of the epidemiological situation. In comparison with epidemiological data for EU / EEA countries, Poland does not stand out significantly in terms of the number of cases, incidence or seasonality distribution of cases.

STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce w 2017 r.
MATERIAŁ I METODA. Ocenę sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z formularzy o indywidualnych zachorowaniach przekazanych przez pracowników PSSE poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) oraz informacji o ogniskach przekazanych przez pracowników PSSE poprzez system Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE).
WYNIKI. Jest to pierwszy raport epidemiologiczny dotyczący giardiozy w Polsce zamieszczony w Kronice epidemiologicznej. Liczba nowych zachorowań na giardiozę zarejestrowanych w Polsce w roku 2017 r. wynosiła 1 229 przypadków (współczynnik zapadalności 3,2 na 100 tys. ludności). W porównaniu do lat ubiegłych odnotowano spadek liczby rejestrowanych zachorowań. Nie odnotowano zgonów. Hospitalizacje stanowiły około 24,5% wszystkich zachorowań. Wszystkie zachorowania na giardiozę spełniały kryteria definicji przypadku potwierdzonego. W 2017 r. Odnotowano 4 ogniska zachorowań na giardiozę.
WNIOSKI. Wieloletni spadek liczby zachorowań oraz zapadalności w Polsce wskazuję na poprawę sytuacji epidemiologicznej. W porównaniu z danymi epidemiologicznymi dla krajów UE/EOG, Polska nie odstaje znacząco pod względem liczby zachorowań, zapadalności czy sezonowości zachorowań.

Liczba pobrań: 1575