PDF

Przegląd epidemiologiczny 2022, 76(2): 267-278

Double victory – the role of medical services in the period of the Polish-Bolshevik War in 1919-1921 / Podwójne zwycięstwo – rola służb medycznych w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921
[ ]

SJ Majcherczyk

ABSTRACT
The Polish-Bolshevik War took place between Poland and Soviet Russia, in the years 1919-1921. In addition to military threats, a great problem was the threat posed by various epidemics in Russia. The mass escape of people of Polish origin from Bolshevik Russia to the newly reborn Poland posed a real threat to the biological existence of the nation. The steps taken by the Polish authorities at that time were astonishing in their effectiveness – the Chief Extraordinary Commissioner for Combating Epidemics was appointed, giving him almost unlimited powers comparable to an army commander on a war front. This made it possible to establish sanitary posts along the eastern border, which exercised epidemiological control over repatriates to the interior of the country.  A network of mobile infectious disease hospitals, bathhouses, and disinfection points was organized. Mandatory immunizations were introduced. Biological threats were effectively controlled.

STRESZCZENIE
Wojna polsko-bolszewicka rozegrała się między Polską a sowiecką Rosją, w latach 1919-1921. Oprócz zagrożeń militarnych wielkim problemem były zagrożenia wynikające z panujących w Rosji różnych epidemii. Masowa ucieczka z bolszewickiej Rosji ludności pochodzenia polskiego do nowo odrodzonej Polski stanowiła rzeczywiste zagrożenie dla biologicznego istnienia narodu. Zdumiewające w swojej skuteczności były posunięcia ówczesnych polskich władz – powołano Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami dając mu niemal nieograniczone uprawnienia porównywalne do dowódcy armii na froncie wojennym. Umożliwiło to utworzenie wzdłuż wschodniej granicy punktów sanitarnych sprawujących kontrolę epidemiologiczną nad repatriantami do wnętrza kraju. Zorganizowano sieć mobilnych szpitali zakaźnych, łaźni, punktów dezynfekcji. Wdrożono obowiązkowe szczepienia ochronne. Skutecznie zapanowano nad biologicznymi zagrożeniami.

Liczba pobrań: 118