Dla autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI

W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

 

Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review jest pismem dwujęzycznym angielskim i polskim.

Publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia  z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy i szacunki epidemiologiczne;

b) prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne.

c) prace z zakresu zdrowia publicznego;

d) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych;

e) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia publicznego;

f) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienionych dziedzin oraz listy do Redakcji

 

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do publikacji

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pismem przewodnim,  w którym autor korespondencyjny zwraca się  o opublikowanie pracy podając tytuł pracy i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce zatrudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika  zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne oświadczenie zawierające następujące informacje:

  1. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review.
  2. Określenie udziału  (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
  3. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw stron trzecich i nie zachodzi konflikt   interesów z innymi osobami lub instytucjami.
  4. Informacja o udostępnieniu pracy przed recenzją za pośrednictwem serwisu preprintowego (z podaniem numeru DOI preprintu).

 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji

Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.

Autorzy polscy są obowiązani dostarczyć wersję angielską pracy po recenzjach i opracowaniu redakcyjnym.

Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach polskim i angielskim, słowa kluczowe, podpisy tabel i rycin – w języku polskim i angielskim.

Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

 

3. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu

3.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu  pomiędzy wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne strony manuskryptu powinny być numerowane.

Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na  płycie CD) lub przesłać na adres email: przegepidem@pzh.gov.pl ).

Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.

Pliki i wersja papierowa  powinny być przygotowane z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.

3.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) placówkiw której wykonano pracę (Times 10-12 pkt). Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.

3.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa

oraz dokonywania za zgodą Autorów  koniecznych skrótów w tekście.

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:

Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski,  Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (wersaliki, druk 10 pogrubiony).

Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.

STRESZCZENIE I ABSTRAKT -  Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.

Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność

Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie  podjętych  badań  i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel prowadzonych badań.

Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni

związek z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników ani wniosków

z przeprowadzonych badań.

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych metod – podać ich pełny opis.

W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.

Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, gdzie powinny być podsumowane

najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie.

Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.

Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca

nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.

Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.

Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako:

„w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca została zaakceptowana do druku.

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:

a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. Jeżeli liczba autorów nie przekracza

trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów jest więcej niż trzech, należy

zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).

b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;

c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The List of Journals Indexed in Index Medicus);

d) rok;

e) tom;

f) pierwsza i ostatnia strona pracy

Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, miejsce wydania, wydawcę i  rok wydania oraz strony od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:

Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:

Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, i in. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.

Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.

Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:

Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.

Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993. V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 1995;49:261–6.

Książki i monografie

Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor

1.Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL; 1996: strona od – do.
2.Jeśli autorem jest organizacja: World Health Organization / United Nations Children’s Fund. State of the world’s vaccines and immunization. Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3.Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4.Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 1992,1561–5.
5.Cytowanie artykułów rozpowszechnianych w formie elektronicznej przez internet może być dokonywane przez podanie ich adresu internetowego oraz danych bibliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at a College--New Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.cdc.gov/mmwr/.


Adres do korespondencji – należy podawać nazwę i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) oraz podać numery telefonów i adres e-mail.

Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.

Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) w językach angielskim i polskim.

Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników

Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa bitowa ( w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.

 

Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w językach angielskim i polskim.

 

W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1) lub (tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołączane wyłącznie  do wersji angielskiej artykułu (która stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub rycin w odpowiednich miejscach tekstu.

ZASADY RECENZOWANIA

Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości (tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji.
Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
 

Zawieszenie opłat za publikacje

Niniejszym informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Dyrektor NIZP-PZH podjął decyzję o zawieszeniu  pobierania opłat za publikacje w czasopiśmie Przegląd Epidemiologiczny.

Opłaty za publikację

Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) w wysokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich i 100 EUR dla autorów zagranicznych.