PDF

Przegląd epidemiologiczny 2020, 74(1): 43-48

Coxiella burnetii and Q fever - a review / Coxiella burnetii i gorączka Q – przegląd literatury
[ ]

K Borawski, J Dunaj, S Pancewicz, M Król, P Czupryna, A Moniuszko-Malinowska

ABSTRACT
Q fever is an emerging infectious disease in Europe. Q fever is a zoonosis and infected animals are the main source of infection. Ticks may act as a vector and transmit the pathogen to animals and humans. Q fever has non-specific symptoms and is difficult to diagnose. Results of serological tests are positive many days after manifestation of symptoms. PCR method might be useful in the diagnostic process.

STRESZCZENIE
Gorączka Q jest w Europie chorobą z kręgu „emerging” (nowo pojawiające się choroby zakaźne). Gorączka Q jest chorobą odzwierzęcą, a zakażone zwierzęta są głównym źródłem infekcji. Kleszcze mogą działać jako wektor i przenosić patogen na zwierzęta i ludzi. Gorączka Q ma niespecyficzne objawy i jest trudna do zdiagnozowania.
Wyniki testów serologicznych są pozytywne wiele dni po wystąpieniu objawów. Metoda PCR może być przydatna w procesie diagnostycznym.

Liczba pobrań: 1749