PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(2): 257-268

Assessment to access to social and medical help- for homeless people in Cracow in the context to health problems / Ocena dostępu do pomocy socjalnej i medycznej dla osób bezdomnych w Krakowie w kontekście problemów zdrowotnych
[ ]

A Mirek, K Ruta, M Suchmiel, M Gajda, W Klimek-Piotrowska, K Talaga-Ćwiertnia

ABSTRACT
INTRODUCTION. Although homelessness is a worldwide problem also present in Poland and the Małopolska region, the data about it are not sufficient.
AIM OF THE STUDY. Assessment of the general situation in Cracow and help options for homeless people.
MATERIALS AND METHODS. A survey study conducted in 11 places offering refuge to homeless people in Cracow.
RESULTS. In Cracow, there were 691 places to sleep in 11 institutions. Nine out of 11 were open all year long and most of them were available only for men. Five institutions offered meals, all of them had bathrooms, 7 places provided medical help.
DISCUSSION. The expected number of homeless people in Poland and in Cracow seems to be underestimated. Basic needs of homeless people remain unsatisfied which decreases the possibility of transitioning out of homelessness. 
CONCLUSIONS. Help available for homeless people in Cracow needs improvements in all of the areas examined.

STRESZCZENIE
WSTĘP. Mimo iż bezdomność jest problemem ogólnoświatowym występującym również w Polsce i regionie małopolskim, dane na jej temat nie są wystarczające.
CEL PRACY. Ocena sytuacji osób bezdomnych w Krakowie i dostępnej dla nich pomocy.
MATERIAŁY I METODY. Ankieta przeprowadzona w 11 miejscach oferujących schronienie dla osób bezdomnych na terenie Krakowa.
WYNIKI. Na terenie Krakowa znajduje się 691 miejsc noclegowych w 11 instytucjach. Dziewięć z 11 jest otwartych całorocznie, większość dostępna jest tylko dla mężczyzn. Pięć placówek oferowało posiłki, wszystkie instytucje posiadały łazienki, w 7 miejscach zapewniano opiekę medyczną.
DYSKUSJA. Szacowana liczba osób bezdomnych w Polsce i Krakowie wydaje się być zaniżona. Podstawowe potrzeby ludzi bezdomnych pozostają niezaspokojone, co obniża ich szanse na wyjście z bezdomności.
WNIOSKI. Pomoc oferowana ludziom bezdomnym w Krakowie wymaga rozwinięcia we wszystkich wymiarach.

Liczba pobrań: 1130